Huurverhogingen 2020

Een inkijkje in het overleg proces:

Huurdersorganisaties zijn, via de overleg wet, adviesgerechtigd als het gaat om de jaarlijkse huurverhoging.

Wat zegt dat in de praktijk?
GS vraagt een advies aan Hugo voor de jaarlijkse verhoging via een adviesaanvraag, waarin beschreven staat hoe hoog de verhogingen zullen zijn.
Hugo geeft dan een advies op het GS voorstel. Het advies kan door GS overgenomen worden of, met redenen, afgewezen.

Deze procedure is voor Hugo niet voldoende, Hugo wil meepraten!
Daarom is er, reeds in een vroeg stadium, overleg geweest met GS, over het feit dat Hugo eerder in de voorbereidingen informatie wil hebben en wel op momenten dat er nog niets definitief is, zodat er nog ruimte is tot meedenken. Met andere woorden: wat Hugo zegt/voorstelt doet er dan nog toe. Dit alles heeft geleid tot een route die we hier graag beschrijven.

Redenen voor huurverhoging:

 1. GoedeStede heeft drie redenen van bestaan:Woonruimte aanbieden voor lagere inkomens
 2. Betaalbare woningen bouwen
 3. Het onderhouden van de bestaande woningen.

Om dit alles te kunnen realiseren (lees financieren) is het nodig dat GS inkomsten heeft
En je begrijpt het al, die komen uit de huuropbrengst van ons allen.

Het is aan de overheid om te bepalen hoeveel de huren maximaal mogen stijgen. Dat heeft te maken met uw inkomen:

Heeft u een sociaal huurcontract en een inkomen lager dan € 43.574? Dan is de maximale huuraanpassing 5,1%;
Heeft u een sociaal huurcontract en een inkomen hoger dan € 43.574? Dan is de maximale huuraanpassing 6,6%.

Kijken we nog naar wat wettelijk de huurverhoging mag zijn dit jaar, dan is dat inflatie plus 1%.
De inflatie bedroeg in 2019 2.6%, dus totaal 3.6% behoord tot de mogelijkheden.

Het proces

Reeds in een vroeg stadium is Hugo uitgenodigd om het huurbeleid voor 2020 te bespreken.
Daarbij zijn de uitgangspunten van Hugo steeds geweest:

 1. Betaalbare huren voor alle huurders;
 2. Veel nieuwbouw, gezien de woningnood;
 3. Goed onderhoud/renovatie van bestaande woningen.
 4. Duurzaamheid toevoegen waar het kan.
 5. Hulp aan diegene die moeite hebben met het betalen van de huur

Hugo heeft kennis gekregen over de onderhoud plannen voor de komende jaren.
Veel woningen lopen tegen de twintig en veertig jaren renovatie aan.
Voor beide, nieuwbouw en onderhoud, zijn flinke investeringen nodig.

GS heeft Hugo meegenomen in hun planning voor de komende jaren waar er, wat GS betreft, veel sociale woningbouw gerealiseerd gaat worden.
Gedurende de gesprekken werd het voor Hugo duidelijk dat er nieuwe afspraken gemaakt moesten worden om de aanwezige maatwerk regelingen, voor huurders die om redenen in de financiële problemen zijn gekomen, te verbeteren.

Hugo heeft vanaf het begin gezegd dat een huurverhoging met inflatie percentage het maximale is, mits onderbouwd met goede afspraken over het hebben van een vangnet voor huurders in problemen.

De uitkomst

Naast de twee reeds bestaande maatwerkregelingen, die gaan over inkomensdaling en voorkomen huurachterstand, is er nu een derde bijgekomen.

Bent je een huurder met een sociaal huurcontract en een laag inkomen: dan kom je wellicht in aanmerking voor huurverlaging of huurbevriezing.

Op de site van GS http://www2.goedestede.nl/huurverhoging-2020/ is te zien of je voor deze regeling in aanmerking komt en met de mogelijkheid een aanvraag te doen, via de site, tot verlaging dan wel bevriezing. Kort gezegd is deze nieuwe regeling een mogelijkheid voor ons allen om te checken of er, afhankelijk van inkomen/gezinssamenstelling, hulp mogelijk is.

Daarnaast is de afspraak gemaakt dat twee categorieën huurders nog apart aangeschreven gaan worden. Het gaat om huurders met de laagste inkomens en huurders met een sociaal huurcontract, wiens huur boven de huurtoeslaggrens uit gestegen is. Deze zullen, nogmaals, op de diverse mogelijkheden voor hulp gewezen worden.

Tot slot

Hugo wil jullie allemaal oproepen om te onderzoeken of je recht hebt op hulp!
Kijk daarvoor als eerste op de al vermelde site van GS: 

http://www2.goedestede.nl/huurverhoging-2020/

In geval je moeite hebt met betalen:
http://www2.goedestede.nl/moeite-met-betalen/

Waarbij nog vermeld moet worden dat, na huurverhoging, de huur nooit boven de maximale huurprijs mag komen. Deze huurprijs is gebaseerd op de investering en de puntenwaardering van de woning. Dit is een bedrag dat GS opneemt in haar administratie als huurwaarde.

De verhoging van 2,6% is voor Hugo (gezien de plannen voor nieuwbouw en onderhoud, plus het nieuwe vangnet voor lage inkomens) niet fijn, maar wel aanvaardbaar.

Wouter de Graaff
lid Dagelijks Bestuur Hugo


Blijf op de hoogte

Contact
 • Brouwerstraat 4a
  1315 BP Almere


  M: 06 - 23 27 44 99  

© 2020 Hugo Almere, All Rights Reserved